wij respecteren uw privacy

Privacystatement

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door AZ-Multizorg. Wij hechten eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens AZ-Multizorg verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. AZ-Multizorg verwerkt en verwijderd persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die gekoppeld zijn aan een persoon ofwel naar een persoon te herleiden zijn. Ofwel gegevens die iets vertellen over u of die met u in verband kunnen worden gebracht. Binnen AZ-Multizorg worden verschillende categorieën persoonsgegevens verwerkt:

(Gevoelige) persoonsgegevens
Voorbeelden van persoonsgegevens zij naam, adres, woonplaats en postcode, telefoonnummer
Wettelijk identificatienummer (BSN)
Burgerservicenummer
Bijzondere persoonsgegevens
Etnische afkomst, nationaliteit en gezondheidsgegevens
Met verwerken bedoelen we alle handelingen die we kunnen uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen en vastleggen tot en met het uitwissen en vernietigen van de gegevens.

2. Van wie verwerkt AZ-Multizorg persoonsgegevens?
AZ-Multizorg verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

Personen die contact met ons hebben
Personen die gebruik maken of gebruik hebben gemaakt van onze dienstverlening
Personen die in dienst zijn of zijn geweest bij AZ-Multizorg
Stagiaires en ingehuurd personeel
Personen die aan een organisatie verbonden zijn (geweest) met wie AZ-Multizorg samenwerkt, zoals opdrachtgevers, opdrachtnemers en klant

3. Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door AZ-Multizorg verwerkt voor de volgende doeleinden.

Het maken van een afspraak of het stellen van een vraag via de website
Via het contactformulier op de website kunt u een afspraak maken of een vraag stellen aan AZ-Multizorg. De contactgegevens die u invult gebruiken we om in contact met u te komen of uw vraag te beantwoorden
Het verlenen van ondersteuning ten behoeve van zorg, maatschappelijke- of arbeidsactivatie aan cliënten en deelnemers
Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van onze begeleiding aan cliënten en deelnemers aan onze trajecten en activiteiten. Dit betreft alle gegevens om u de juiste ondersteuning te bieden. Indien er rekening gehouden dient te worden met de gezondheidssituatie van cliënten dan betreft het ook gezondheidsgegevens. Hiervoor sluiten we een overeenkomst met u als cliënt af. Deze gegevens ontvangen we direct van de opdrachtnemer, medisch behandelaar of een andere zorginstelling. In het kader van onze dienstverlening kunnen we ook contactgegevens van wettelijk vertegenwoordigers of familieleden verwerken.
Het voeren van administratie
Om onze dienstverlening mogelijk te maken, verwerkt AZ-Multizorg alle gegevens in de administratie. Deze persoonsgegevens worden vastgelegd in onze systemen die daarvoor zijn ingericht.
Het declareren van diensten
Om de geleverde zorg of geboden ondersteuning aan cliënten en deelnemers te kunnen declareren bij onze opdrachtgevers, verwerken wij persoonsgegevens van cliënten.
Het verbeteren van de website en dienstverlening van AZ-Multizorg
Om een indruk te geven van het soort organisatie dat AZ-Multizorg is, wordt beeldmateriaal gemaakt voor website, folders en andere pr-doeleinden. Hiervoor wordt altijd toestemming gevraagd aan de betreffende cliënten. Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

4. Met wie deelt AZ-Multizorg uw gegevens?
In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

Andere zorgaanbieders en dienstverleners
Als u zorg of begeleiding wilt ontvangen van andere aanbieders, dan deelt AZ-Multizorg gegevens met deze zorgaanbieder. Hiervoor vraagt AZ-Multizorg eerst toestemming aan u.
Dienstverleners die voor AZ-Multizorg werken
We werken samen met dienstverleners die bijvoorbeeld onze website en ICT-systemen beheren en onze financiële verantwoording verzorgen. Met hen maken we goede afspraken over hun verplichtingen en bevoegdheden. Deze leggen we vast in overeenkomsten.
Opdrachtgevers en Belastingdienst
In het geval rapportage- en verantwoordingsdoeleinden kunnen er gegevens worden gedeeld met opdrachtgevers en de belastingdienst.

5. Hoe zorgt AZ-Multizorg voor de veiligheid van uw gegevens?
De veiligheid van uw persoonsgegevens heeft bij ons grote prioriteit. Uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd. Deze maatregelen ter bescherming van uw gegevens worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste stand der techniek. Deze regels gelden ook voor bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzingen gegevens verwerken en gebruiken. Onze medewerkers, stagiaires en ingehuurd personeel zijn verplicht tot geheimhouding van uw gegevens. Deze geheimhouding is opgenomen in de arbeids- en stageovereenkomsten.

6. Hoe lang bewaart AZ-Multizorg uw gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt en niet langer dan wettelijk is toegestaan. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens vernietigd of geanonimiseerd. Gegevens die verband houden met zorg en ondersteuning (niet zijde gezondheidsgegevens) bewaart AZ-Multizorg 7 jaar, overeenkomst de fiscale bewaarplicht.

Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

De bewaartermijn van personeelsgegevens is tussen de twee en zeven jaar, afhankelijk van de gegevens die het betreft. Sollicitatiebrieven worden maximaal vier weken na invulling vacature bewaard. Indien de sollicitant goedkeuring geeft, worden deze gegevens maximaal een jaar bewaard.

7. Welke rechten heeft u als betrokkene?
De AVG kent verschillende rechten toe aan personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (betrokkenen) en bieden middelen om de verwerking van hun persoonsgegevens te controleren en te beïnvloeden. Voor u als betrokkene gaat om de volgende rechten:

het recht op informatie: AZ-Multizorg heeft de verplichting u als betrokkene te informeren over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en waarom.
het recht op inzage: dit recht biedt u de mogelijkheid om persoonsgegevens die AZ-Multizorg van u verwerkt, in te zien.
het recht op rectificatie: dit recht biedt u de mogelijkheid om gegevens die AZ-Multizorg van u bezit die onjuist of onvolledig zijn, te corrigeren en/of aan te vullen.
het recht op vergetelheid: dit recht biedt u onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid om alle gegevens die AZ-Multizorg van u heeft te laten verwijderen.
het recht op beperking van de verwerking: dit recht biedt u onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door AZ-Multizorg tijdelijk stop te laten zetten.
het recht om bezwaar te maken: dit recht biedt u, indien AZ-Multizorg uw persoonsgegevens verwerkt op grond van een taak van algemeen belang, de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
het recht op overdracht van gegevens (dataportabiliteit): dit recht biedt u, indien AZ-Multizorg uw persoonsgegevens verwerkt op grond van een overeenkomst, de mogelijkheid tot overdracht van de gegevens die AZ-Multizorg beheert aan derden.
Een uitgebreide uitleg over deze rechten is te vinden op de volgende website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Wilt u gebruik maken van één of meerdere van uw privacyrechten?
Dan kunt u een verzoek indienen door contact op te nemen met de functionaris gegevensbescherming van AZ-Multizorg. Denk hierbij aan het meesturen van een kopie van een geldig legitimatiebewijs met afgeschermde foto. Zonder geldige legitimatie kunnen wij het verzoek namelijk niet in behandeling nemen. Na vaststelling van uw identiteit wordt de kopie van het legitimatiebewijs direct verwijderd. Het is ons streven om binnen vier weken antwoord te geven aan het verzoek. Indien het om een complex verzoek gaat, wordt u geïnformeerd dat er meer tijd nodig is om uw verzoek in behandeling te nemen. Uw verzoek wordt vervolgens beoordeeld door de functionaris gegevensbeschermingen waarna u schriftelijk een bevestiging ontvangt of aan uw verzoek kan worden voldaan en zo ja, hoe deze opgevolgd wordt.

Heeft u een klacht over de wijze waarop AZ-Multizorg uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dat melden bij de functionaris gegevensbescherming. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
AZ-Multizorg
t.a.v. H. Kharouni functionaris gegevensbescherming
Proostwetering 103 B
3543 AC UTRECHT
085 – 130 12 89
info@azmultizorg.nl

 

———————–

Versie: 1 september 2023